MARNA

kr 1420

Hvit lett
1 136,- eks mva – 1 420,-

Hvit kompakt
2 046,- eks mva – 2 558,-

Hvit kvistfri karm m/pakning
912,- eks mva – 1 140,-

Kategorier: ,

NOBB

Varenummer 112313 – Marna lett 7×20 – NOBB 60152595
Varenummer 112314 – Marna lett 8×20 – NOBB 60152596
Varenummer 112315 – Marna lett 9×20 – NOBB 60152597
Varenummer 112316 – Marna lett 10×20 – NOBB 60152598
Varenummer 112317 – Marna lett 7×21 – NOBB 60152599
Varenummer 112318 – Marna lett 8×21 – NOBB 60152600
Varenummer 112319 – Marna lett 9×21 – NOBB 60152601
Varenummer 112320 – Marna lett 10×21 – NOBB 60152602
Varenummer 112322 – Marna kompakt 7×20 – NOBB 60152587
Varenummer 112323 – Marna kompakt 8×20 – NOBB 60152588
Varenummer 112324 – Marna kompakt 9×20 – NOBB 60152589
Varenummer 112325 – Marna kompakt 10×20 – NOBB 60152590
Varenummer 112326 – Marna kompakt 7×21 – NOBB 60152591
Varenummer 112327 – Marna kompakt 8×21 – NOBB 60152592
Varenummer 112328 – Marna kompakt 9×21 – NOBB 60152593
Varenummer 112329 – Marna kompakt 10×21 – NOBB 60152594